English  ●中文  ●한국어  ●Tiếng Việt  ●Filipino

防災ぼうさい関連かんれんリンクしゅう

  • 大阪府内おおさかふない発令はつれいされる気象きしょう地震じしん情報じょうほう災害さいがい発生時はっせいじ被害ひがい避難ひなん情報じょうほうなど幅広はばひろ防災ぼうさい情報じょうほう提供ていきょうします。

地方ちほう公共こうきょう団体だんたい関連かんれんリンクしゅう

観光関連かんこうかんれんリンクしゅう

link

 

 

Disaster Prevention Related Links

We will provide a wide range of Disaster Prevention information, such as weather and earthquake information announced by Osaka Prefecture, damage and evacuation information during a disaster, etc.

Links to Local Public Organizations

Tourism related Links

link

 

 

防灾相关链接

我们提供在大阪府内发布的气象以及地震信息,发生灾害时的受害・避难信息等多种多样的防灾信息。

地方公共团体相关链接

观光相关链接

link

 

 

방재관련 링크집

오사카부 내에 발령되는 기상 및 지진정보, 재해 발생시 피해・대피정보 등 폭넓은 방재정보를 제공합니다.

지방공공단체 관련 링크집

관광관련 링크집

link

 

 

Tổng hợp link liên quan tới phòng chống thảm họa

Chúng tôi cung cấp nhiều loại thông tin phòng chống thảm họa, ví dụ như thời tiết hay thông tin động đất được thông báo trong tỉnh Osaka, thông tin về thiệt hại, lánh nạn khi xảy ra thảm họa

Tổng hợp link liên quan tới đoàn thể công ở địa phương

Tổng hợp link liên quan tới tham quan

link

 

 

Lisatahan ng mga link tungkol sa pag-iwas sa sakuna

Nagbibigay kami ng malawak na impormasyon tungkol sa pag-iwas sa sakuna, tulad ng mga anunsyo tungkol sa panahon at lindol sa prepektura ng Osaka, impormasyon tungkol sa pinsala kapag nagkasakuna, impormasyon kung saan makakalikas, atbp.

Listahan ng mga link ng lokal na pampublikong organisasyon

Lisatahan ng mga link tungkol sa turismo