English   ●中文   ●한국어   ●Tiếng Việt   ●Filipino

多言語たげんごによる情報じょうほう提供ていきょう

防災ガイド

災害さいがいたいするそなえや、災害さいがいこったときの対応たいおうなどを説明せつめいしたガイドブックを作成さくせいしています。

(リンクをクリックするとPDFでダウンロードされます)

Providing multingual information

We have made a guidebook that tells you how to prepare for a disaster and explains what you have to do in a disaster.
(Click the link to download the PDF)

以多种语言提供信息

我们就预防灾害,以及发生灾害时的对应等,制作了防灾指南
(点击链接后能够以PDF形式下载)

다언어로 정보제공

재해에 대한 대비와 재해가 일어났을때의 대응 등을 설명한 가이드북을 작성하고 있습니다.
(링크를 클릭하면 PDF로 다운로드 됩니다.)

Cung cấp thông tin đa ngôn ngữ

Hướng dẫn phòng chống thảm họa
Chúng tôi đã tạo một cuốn sách hướng dẫn giải thích cách chuẩn bị khi thảm họa xảy ra hay những việc cần làm khi một thảm họa xảy ra.
(Nhấp vào liên kết để tải xuống dưới dạng PDF)

Pagbibigay ng impormasyon sa iba’t-ibang wika

Gabay para sa Pag-iwas sa Sakuna
Gumagawa kami ng gabay na nagpapaliwanag kung anong gagawin kung magkasakuna at papaanong maghahanda para dito. (I-klik ang link para ma-download ang PDF)